Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn Bhd (1414302K)

0342700791

BAHASA MALAYSIA


Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. (“Zakaria&SONS”) menghormati dan berkomitmen untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Polisi Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul dan menangani maklumat peribadi anda sesuai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, yang berkuatkuasa pada 15 November 2013.


1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Dalam perjalanan anda dengan ZAKARIA&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd., kami mungkin memiliki atau akan meminta anda memberikan data dan maklumat mengenai diri anda, organisasi anda, pekerja dan pelanggan anda ("Data Peribadi") untuk membolehkan kami melakukan transaksi komersial dengan anda atau untuk menyampaikan pemberitahuan, perkhidmatan dan / atau produk yang diperlukan berkaitan dengan perniagaan kami. Ini relevan sehubungan dengan proses bisnis, pelaksanaan, termasuk pengiriman pemberitahuan, layanan dan / atau produk dan / atau penyampaian, pengurusan hubungan pelanggan, tujuan perencanaan sehubungan dengan produk masa depan, pelancaran produk baru dan acara termasuk acara promosi dengan rakan niaga dalam skop perniagaan kami.


2. SIFAT DATA PERIBADI YANG DIKUMPULKAN

Data Peribadi yang dikumpulkan tertakluk pada perlindungan data yang berlaku, privasi dan undang-undang dan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada maklumat mengenai nama anda, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat, jantina, bangsa, maklumat hubungan, e-mel, alamat kediaman atau pos, maklumat mengenai pasangan dan / atau anak-anak, nombor telefon atau faks, mod komunikasi pilihan, butiran kad kredit, nama bank dan maklumat perbankan yang berkaitan, jika dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.


3. TUJUAN PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Data Peribadi yang telah atau akan dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh kami untuk satu atau lebih tujuan berikut:


 • Penyampaian pemberitahuan, perkhidmatan, produk atau penyampaian dan pemasaran perkhidmatan atau produk tersebut sama ada sekarang atau akan datang, kepada anda;

 • Agar anda dapat membuat perjanjian dan/atau kontrak yang diperlukan untuk membeli produk dan/atau perkhidmatan dari kami;

 • Penyelenggaraan dan pemeliharaan rekod dan perkembangan pelanggan;

 • Untuk memudahkan pembayaran produk dan perkhidmatan kami;

 • Tujuan yang diperuntukkan secara khusus dalam perkhidmatan atau produk tertentu yang ditawarkan oleh kami atau rakan kongsi kami;

 • Aktiviti pemasaran dan profil pelanggan mengenai produk, projek, dan / atau perkhidmatan terkini kami;

 • Penilaian kredit, penyiasatan kewangan dan latar belakang apabila dianggap perlu;

 • Untuk penyimpanan rekod dalaman kami;

 • Pencegahan jenayah (termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan dan pengubahan wang haram);

 • Memenuhi syarat undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dan produk kami dan untuk membuat pendedahan di bawah kehendak undang-undang, peraturan, arahan, perintah pengadilan, panduan, pekeliling, kod yang berlaku untuk kami atau mana-mana kumpulan syarikat kami.


4. SUMBER DATA PERIBADI

Data Peribadi yang telah atau akan dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh kami untuk satu atau lebih tujuan berikut:


 • Perjanjian dan kontrak untuk penjualan dan pembelian produk, harta tanah atau untuk perkhidmatan kami;

 • Pendaftaran rasmi (sama ada elektronik atau bercetak) untuk pelancaran produk baru atau di pameran produk, pameran atau acara promosi lain;

 • Permintaan rasmi untuk maklumat yang diberikan kepada anda oleh pekerja atau ejen kami;

 • Sebarang e-mel atau surat-menyurat yang kami terima dari anda yang meminta maklumat atau membuat pertanyaan;

 • Sebarang maklumat yang telah anda kirimkan di laman web kami atau laman web yang dikontrak oleh kami;

 • Sebarang rujukan dari orang yang telah memasukkan maklumat hubungan peribadi mereka yang dapat disahkan;

 • Semasa anda mendaftar dan / atau penerbitan promosi Syarikat kami;

 • Kad perniagaan yang diberikan oleh pekerja, ejen, broker atau rakan sekutu kami;

 • Sebarang dokumen (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyata berkanun) yang diserahkan kepada kami untuk diproses;

 • Penggunaan “kuki” oleh lawatan anda ke laman web kami, di mana sejumlah kecil maklumat yang disimpan secara penyemak imbas web seseorang yang dapat diambil oleh laman web ini. Sekiranya anda ingin mematikan kuki ini, anda boleh melakukannya dengan mengubah tetapan pada penyemak imbas anda. Namun, dengan mematikannya, anda mungkin tidak dapat memanfaatkan semua ciri di laman web kami. Dalam beberapa keadaan, anda mungkin tidak dapat mengakses laman web kami jika kuki dimatikan.

 • Tidak ada sebarang Data Peribadi yang dibeli oleh kami atau dengan cara apa pun yang diperoleh secara komersial melalui pembelian atau perdagangan pangkalan data atau senarai Data Peribadi yang tidak sah.


5. HAK AKSES DAN PEMBETULAN

Anda berhak untuk meminta akses jika diperlukan, pembetulan Data Peribadi anda dalam rekod kami. Anda berhak untuk:


 • Meminta akses ke Data Peribadi anda dalam rekod kami untuk tujuan pengesahan. Anda boleh mengakses dan menyemak semua Data Peribadi anda yang disimpan oleh kami secara langsung di pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang dinyatakan dalam Klausa 11;

 • Meminta pembetulan Data Peribadi anda dalam rekod kami sekiranya maklumat tersebut tidak tepat, menyesatkan, ketinggalan zaman atau tidak lengkap setelah pengesahan dan pengesahan maklumat baru yang diberikan secara langsung di pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang dinyatakan dalam Klausa. 11 di bawah;

 • Meminta agar Data Peribadi anda disimpan hanya untuk memenuhi tujuan pengumpulan maklumat tersebut;

 • Meminta bukti polisi dan prosedur yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan Data Peribadi anda dalam rekod kami;

 • Meminta kami menetapkan atau menjelaskan polisi dan prosedurnya berkaitan dengan data dan jenis Data Peribadi yang dikendalikan oleh kami;

 • Berkomunikasi dengan kami secara langsung di pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang dinyatakan dalam Klausa 11 terhadap penggunaan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran, di mana kami tidak akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan ini;

 • Menarik balik, sepenuhnya atau sebahagian, persetujuan anda yang diberikan sebelumnya, dalam setiap kes tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan jangka masa yang munasabah secara langsung di pejabat korporat kami yang terletak di alamat & cara yang dinyatakan dalam Klausa 11;

 • Kami akan menggunakan usaha yang wajar untuk memberikan maklumat peribadi yang anda minta dalam masa 30 hari bekerja setelah menerima permintaan bertulis yang telah anda lengkapkan dengan bayaran pemprosesan yang ditentukan yang akan dihantar ke pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang dinyatakan dalam Klausa 11 di bawah.


6. PENDEDAHAN DATA PERIBADI

Maklumat yang kami kumpulkan tidak dijual, diberikan, atau dikongsi dengan organisasi lain untuk tujuan komersial atau lain-lain. Semua bahan pemasaran, surat, iklan akan dihantar terus kepada anda oleh Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. dan tidak akan disimpan, tertakluk kepada anda bertindak balas terus kepada pengiklan. Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan dirahsiakan dan anda dengan ini memberikan persetujuan dan memberi kebenaran kepada kami untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada kelas pihak berikut:


 • Mana-mana syarikat dan / atau anak syarikat berkaitan Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd; termasuk yang diperbadankan pada masa akan datang;

 • Rakan niaga dan sekutu kami yang menyediakan perkhidmatan atau produk berkaitan yang dianggap perlu atau sesuai berkaitan dengan perniagaan kami;

 • Juruaudit, perunding, peguam, akauntan kami atau penasihat kewangan yang dilantik berkaitan dengan perniagaan kami;

 • Penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami, syarikat pengurusan pihak ketiga, sub-kontraktor atau pihak lain yang difikirkan perlu atau sesuai oleh kami untuk memudahkan urusan anda dengan kami; dan

 • Penyedia perkhidmatan yang dilantik yang kami anggap perlu atau sesuai oleh kami dalam kaitan dengan program kesetiaan kami, untuk tujuan penebusan hadiah dan perkhidmatan.


Data Peribadi anda juga dapat diungkapkan jika pengungkapan itu diperlukan untuk tujuan mencegah atau mengesan kejahatan, atau untuk tujuan penyiasatan atau diperlukan atau dibenarkan di bawah undang-undang atau dengan perintah mahkamah.


Pihak ketiga dilantik oleh kami dan ditugaskan secara sah untuk memproses Data Peribadi anda selaras dengan prinsip privasi data yang ditentukan oleh Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. Pihak ketiga juga bertanggung jawab secara sah untuk mengamankan Data Peribadi anda pada tingkat keamanan yang sesuai sehubungan dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku dan standard yang diterima secara meluas.


7. PILIHAN UNTUK MENGEHADKAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI

Data Peribadi yang diberikan kepada kami menjalani pemprosesan apabila diperlukan atau semasa penyelenggaraan yang dijadualkan. Definisi pemprosesan didefinisikan sebagai “mengumpulkan, merekod, menyimpan atau menyimpan data peribadi atau menjalankan apa-apa operasi atau sekumpulan operasi pada data peribadi, termasuk organisasi, penyesuaian atau perubahan data peribadi, pengambilan, perundingan atau penggunaan data peribadi, pendedahan data peribadi melalui penghantaran, pemindahan, penyebaran atau penyediaan lain atau penjajaran, kombinasi, pembetulan, penghapusan atau pemusnahan data peribadi”.


Anda berhak untuk membatasi sebahagian atau keseluruhan proses di mana data anda tunduk dari segi operasi yang dibenarkan untuk dilakukan, tempoh persetujuan diberikan, dengan pemberitahuan yang munasabah oleh anda. Tanggungjawab pematuhan terletak di bahu Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. yang menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi.


Anda secara peribadi pada bila-bila masa menarik balik atau mengubah, sepenuhnya atau sebahagian, persetujuan pemprosesan anda yang diberikan sebelumnya, dalam setiap kes tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan jangka masa yang munasabah di pejabat korporat kami yang terletak di alamat yang dinyatakan dalam Fasal 11.


8. AKIBAT PENOLAKAN/KEGAGALAN MENYEDIAKAN DATA PERIBADI

Data Peribadi yang diberikan kepada kami sepenuhnya bersifat sukarela dan anda tidak berkewajiban atau mempunyai tekanan untuk melakukannya. Walau bagaimanapun, dalam beberapa keadaan untuk menyelesaikan transaksi komersial, kami memerlukan maklumat dan maklumat peribadi tertentu terlebih dahulu.


Kegagalan memberikan Data Peribadi boleh mengakibatkan perkara berikut yang tidak akan kami tanggung untuk apa-apa akibat yang timbul daripadanya:


 • Ketidakmampuan pihak untuk memformalkan sebarang transaksi penjualan, kontrak dan / atau perjanjian yang berkaitan dengan penjualan produk kami dan / atau penyediaan perkhidmatan;

 • Ketidakmampuan untuk kami memberi anda notis, perkhidmatan dan / atau produk yang diminta;

 • Ketidakmampuan untuk kami mengemas kini dengan produk, perkhidmatan dan / atau pelancaran terkini.


9. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Data Peribadi anda akan disimpan dan diproses secara selamat. Perlindungan, kebijakan dan prosedur administrasi dan keselamatan yang sesuai akan dilaksanakan, sejauh mungkin, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seboleh-bolehnya, kami bertujuan untuk mencegah sebarang pemprosesan yang tidak sah dan/atau menyalahi undang-undang, dan kehilangan, kemusnahan atau kerosakan Data Peribadi anda secara tidak sengaja.


Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. berkomitmen untuk mengambil langkah teknikal, fizikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, pemprosesan yang tidak sah, kehilangan atau kerosakan yang tidak disengajakan, dan pemusnahan Data Peribadi anda tanpa izin.


Untuk melindungi daripada akses tidak sah ke Data Peribadi oleh pihak ketiga yang tidak sah di luar Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd., semua Data Peribadi elektronik yang dipegang oleh Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. dikekalkan dan dilindungi oleh rangkaian selamat. Entiti Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. menghadkan akses ke dalaman yang menyimpan Data Peribadi kepada sekumpulan pengguna terpilih yang diberi akses tersebut melalui penggunaan pengecam dan kata laluan yang unik. Akses ke Data Peribadi terhad hanya diberikan kepada pengguna yang relevan untuk tujuan menjalankan tugas rasmi mereka.


Pematuhan dengan ketentuan ini akan diperlukan oleh semua pentadbir luar pihak ketiga yang dapat mengakses Data Peribadi anda, seperti yang dijelaskan dalam ‘Pendedahan Data Peribadi’ dalam Klausa 6 di atas.


10. BAHASA

Sesuai dengan Seksyen 7 (3) Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Polisi ini dikeluarkan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat percanggahan antara Polisi Perlindungan Data Peribadi Bahasa Inggeris ini dengan Polisi Perlindungan Data Peribadi Bahasa Malaysia, syarat-syarat dalam Polisi Bahasa Inggeris ini akan berlaku.11. PILIHAN PRIVASI ANDA DAN CARA MENGHUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai aduan atau pertanyaan mengenai Polisi ini atau berkaitan dengan penyalahgunaan atau disyaki penyalahgunaan data peribadi anda, anda boleh menghantar e-mel ke: e.comm.zas@gmail.com ATAU; hantarkan ke alamat surat-menyurat di:

Zakaria&SONS Precious Metals (Malaysia) Sdn. Bhd.

A9 – Ground Gloor, Blok A, Jalan Selaman 1/1,

Dataran Palma, 68000 Ampang, Selangor.


12. PERUBAHAN PADA POLISI INI

Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. berhak untuk mengubah polisi ini dari semasa ke semasa  apabila Polisi Perlindungan Data Peribadi disemak, perkara yang sama akan diposkan di laman web kami dan/atau disampaikan kepada anda melalui cara komunikasi lain yang difikirkan sesuai oleh kami.13. PEMINDAHAN DAN PERKONGSIAN DATA

Data Peribadi anda boleh disimpan dan dipindahkan ke penyedia perkhidmatan atau produk pihak ketiga, serta ke lokasi dan/atau sistem di dalam atau di luar Malaysia dengan syarat kerahsiaan yang ketat dan tahap keselamatan yang sesuai.ENGLISH


Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. (“Zakaria&SONS”) menghormati dan berkomitmen untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Polisi Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul dan menangani maklumat peribadi anda sesuai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, yang berkuatkuasa pada 15 November 2013.


1. COLLECTION OF PERSONAL DATA

In your course with Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd.  we may own or will ask you to provide data and information about yourself, your organization, your employees and customers (“Personal Data”) to enable us to conduct commercial transactions with you or to deliver notifications, services and / or products required in connection with our business. This is relevant with respect to business processes, execution, including delivery of notifications, services and / or products and / or delivery, customer relationship management, planning objectives in relation to future products, new product launches and events including promotional events with partners within our business scope.


2. NATURE OF PERSONAL DATA COLLECTED

Personal Data collected is subject to applicable data protections, privacy and laws and may include but not be limited to information about your name, date of birth, identity card number, passport number, address, gender, race, contact information, email , residential or postal address, information about spouse and / or children, telephone or fax number, preferred mode of communication, credit card details, bank name and relevant banking information, if permitted by applicable law.


3. PURPOSE OF COLLECTION OF PERSONAL DATA

Personal Data that has been or will be collected, processed and used by us for one or more of the following purposes:


 • Delivery of notices, services, products or the delivery and marketing of such services or products whether present or future, to you;

 • In order for you to enter into the necessary agreements and/or contracts to purchase products and/or services from us;

 • Maintenance and preservation of customer records and developments;

 • To facilitate payment for our products and services;

 • Purposes specifically provided for in certain services or products offered by us or our partners;

 • Marketing activities and customer profiles on our latest products, projects, and / or services;

 • Credit assessments, financial and background investigations when deemed necessary;

 • For our internal record keeping;

 • Crime prevention (including but not limited to fraud and money laundering);

 • Comply with legal or regulatory requirements relating to the provision of our services and products and to make disclosures under the requirements of laws, regulations, directives, court orders, guidelines, circulars, codes applicable to us or any group of our companies.


4. SOURCES OF PERSONAL DATA

Personal Data that has been or will be collected, processed and used by us for one or more of the following purposes:


 • Agreements and contracts for the sale and purchase of products, real estate or for our services;

 • Official registration (either electronic or printed) for new product launches or at product fairs, exhibitions or other promotional events;

 • Formal requests for information provided to you by our employees or agents;

 • Any emails or correspondence we receive from you requesting information or making inquiries;

 • Any information you have submitted on our website or a website contracted by us;

 • Any references from people who have entered their verifiable personal contact information;

 • When you register and / or publish our Company promotions;

 • Business cards issued by our employees, agents, brokers or affiliates;

 • Any documents (including but not limited to statutory statements) submitted to us for processing;

 • The use of “cookies” by your visit to our website, where a small amount of information stored by a person’s web browser can be retrieved by this website. If you wish to disable these cookies, you can do so by changing the settings on your browser. However, by turning it off, you may not be able to take advantage of all the features on our website. In some cases, you may not be able to access our website if cookies are disabled.

 • No Personal Data is purchased by us or in any way obtained commercially through the purchase or trade of unauthorized databases or lists of Personal Data.


5. RIGHTS OF ACCESS AND CORRECTION

You reserve the right to request access if necessary, correction of your Personal Data in our records. You have the right to:


 • Request access to your Personal Data in our records for verification purposes. You may access and review all of your Personal Data stored by us directly at our corporate office located at the address specified in Clause 11;

 • Request correction of your Personal Data in our records if such information is inaccurate, misleading, outdated or incomplete after verification and validation of new information provided directly at our corporate office located at the address specified in the Clause. 11 below;

 • Request that your Personal Data be retained only to fulfill the purpose of collecting such information;

 • Request evidence of policies and procedures related to the protection and assurance of your Personal Data in our records;

 • Ask us to set or explain its policies and procedures in relation to the data and types of Personal Data we handle;

 • Communicate with us directly at our corporate office located at the address specified in Clause 11 against the use of your Personal Data for marketing purposes, where we will not use your Personal Data for this purpose;

 • Withdraw, in whole or in part, your previously given consent, in each case subject to any legal restrictions, contractual terms and a reasonable period of time directly at our corporate office located at the address & manner specified in Clause 11;

 • We will use reasonable efforts to provide the personal information you request within 30 working days of receiving a written request that you have completed with a specified processing fee to be sent to our corporate office located at the address specified in Clause 11 below.


6. DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

The information we collect is not sold, provided, or shared with other organizations for commercial or other purposes. All marketing materials, letters, advertisements will be sent directly to you by Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. and will not be saved, subject to you responding directly to the advertiser. Personal Data provided to us will be kept confidential and you hereby consent and give us permission to disclose your Personal Data to the following classes of parties:


 • Any company and / or subsidiary related to Zakaria & SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd; including those incorporated in the future;

 • Our business partners and affiliates who provide related services or products deemed necessary or appropriate in connection with our business;

 • Our appointed auditors, consultants, lawyers, accountants or financial advisers in connection with our business;

 • Our third party service providers, third party management companies, sub-contractors or other parties that we deem necessary or appropriate to facilitate your dealings with us; and

 • Appointed service providers that we deem necessary or appropriate by us in connection with our loyalty program, for the purpose of redemption of gifts and services.


Your Personal Data may also be disclosed if the disclosure is required for the purpose of preventing or detecting crime, or for the purpose of investigation or required or permitted under law or by court order.


Third parties are appointed by us and legally assigned to process your Personal Data in accordance with the data privacy principles specified by Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. Third parties are also legally responsible for securing your Personal Data at an appropriate level of security in accordance with applicable data protection laws and widely accepted standards.


7. OPTIONS TO LIMIT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Personal Data provided to us undergoes processing when required or during scheduled maintenance. The definition of processing is defined as “collecting, recording, storing or storing personal data or carrying out any operation or group of operations on personal data, including the organization, adaptation or alteration of personal data, retrieval, consultation or use of personal data, disclosure of personal data by transmission, transfer, dissemination or other provision or alignment, combination, correction, deletion or destruction of personal data”.


You reserve the right to limit part or all of the process to which your data is subject in terms of the operations allowed to be performed, the period of consent granted, with reasonable notice by you. Responsibility for compliance rests on the shoulders of Zakaria & SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. which determines the purpose and manner of processing of Personal Data.


You personally at any time withdraw or vary, in whole or in part, your previously granted processing consent, in each case subject to any legal restrictions, contractual conditions and a reasonable period of time at our corporate office located at the address specified in Clause 11.


8. CONSEQUENCES OF REFUSAL/FAILURE TO PROVIDE PERSONAL DATA

Personal Data provided to us is entirely voluntary and you are not obligated or under pressure to do so. However, in some circumstances in order to complete a commercial transaction, we require certain information and personal information first.


Failure to provide Personal Data may result in the following for which we will not be liable for any consequences arising therefrom:


 • The inability of a party to formalize any sales transactions, contracts and / or agreements relating to the sale of our products and / or provision of services;

 • Inability for us to provide you with the notice, services and / or products requested;

 • Inability for us to update with the latest products, services and / or launches.


9. PROTECTION OF PERSONAL DATA

Your Personal Data will be stored and processed securely. Appropriate administrative and safety protections, policies and procedures will be implemented, as far as possible, in accordance with applicable laws and regulations. To the extent possible, we aim to prevent any unauthorized and/or unlawful processing, and accidental loss, destruction or damage of your Personal Data.


Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. is committed to taking appropriate technical, physical and organizational measures to protect your Personal Data from unauthorized access, unauthorized processing, accidental loss or damage, and unauthorized destruction of your Personal Data.


To protect against unauthorized access to Personal Data by unauthorized third parties outside Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd., All electronic Personal Data held by Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. maintained and protected by a secure network. Entity Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. restricts internal access that stores Personal Data to a selected group of users who are granted such access through the use of unique identifiers and passwords. Access to Personal Data is limited only to relevant users for the purpose of carrying out their official duties.


Compliance with these provisions will be required by all third -party external administrators who have access to your Personal Data, as described in ‘Disclosure of Personal Data’ in Clause 6 above.


10. LANGUAGE

In accordance with Section 7 (3) of the Personal Data Protection Act 2010, this Policy is issued in Bahasa Malaysia and English. In the event of any conflict between this English Language Personal Data Protection Policy and the Bahasa Malaysia Personal Data Protection Policy, the terms of this English Language Policy shall prevail.


11. YOUR PRIVACY CHOICES AND HOW TO REACH US

If you have a complaint or inquiry about this Policy or in connection with the misuse or suspected misuse of your personal data, you may send an email to: e.comm.zas@gmail.com OR; send to the mailing address at:

Zakaria&SONS Precious Metals (Malaysia) Sdn. Bhd.

A9 – Ground Gloor, Blok A, Jalan Selaman 1/1,

Dataran Palma, 68000 Ampang, Selangor.


12. CHANGES TO THIS POLICY

Zakaria&SONS Precious Metals (MALAYSIA) Sdn. Bhd. reserves the right to change this policy from time to time when the Personal Data Protection Policy is reviewed, the same will be posted on our website and/or communicated to you through other means of communication as we deem appropriate.


13. DATA TRANSFER AND SHARING

Your Personal Data may be stored and transferred to third party service providers or products, as well as to locations and/or systems within or outside Malaysia subject to strict confidentiality and appropriate levels of security.